Aktualności o drogach

752013-02-15

Zimny sposób na dziury

752012-11-07

Nowy most we Frycowej na dk 75, po odbiorze

752011-05-02

Wolniej z weekendu

752010-08-10

Przykłady z Małopolski

Strona 1 z 1Droga krajowa nr 75

Droga krajowa nr 75 (DK75) - liczy 133 km, leży na obszarze województwa małopolskiego.

Przebieg trasy:
BRANICE - NIEPOŁOMICE - BRZESKO - NOWY SĄCZ - KRZYŻÓWKA - TYLICZ -
MUSZYNKA - GRANICA PAŃSTWA

DK75 biegnie od skrzyżowania ul. Igołomskiej i Brzeskiej w Krakowie (skrzyżowanie z DK79) do granicy ze Słowacją w pobliżu miejscowości Muszynka. Odcinek 24 km tej trasy biegnie wspólnie z DK4.
Odcinek Krzyżówka - Muszynka został włączony w tę drogę 1 stycznia 2006 roku (uprzednio DK75 od Krzyżówki biegła do Krynicy). Stanowił wcześniej drogę powiatową, został przekazany w zarząd GDDKiA w stanie znacznego zniszczenia i nie posiada parametrów charakteryzujących drogę krajową.
W sierpniu zakończy się przebudowa i rozbudowa 2-kilometrowego odcinka od
Szarowa do Targowiska, który po uruchomieniu autostrady będzie stanowić
przedłużenie zjazdu z A4 do drogi krajowej nr 4.
Małopolski oddział GDDKiA czyni starania, by odcinek Krzyżówka - Tylicz - Muszynka pozbawić statusu drogi krajowej. Jest to efekt szeroko zakrojonych konsultacji, które wykazały, że mieszkańcy okolicznych miejscowości nie akceptują żadnego z przedstawionych wariantów przebiegu nowej drogi.

www.drogizaufania.pl, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.