Idea

„Drogi zaufania - program ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych" to program, który zakłada realizację społecznej kampanii komunikacyjnej adresowanej do użytkowników dróg krajowych. Celem Kampanii jest wypracowanie postawy partnerstwa w ruchu drogowym.
Celem strategicznym programu jest radykalne zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków na drogach krajowych.

Od 2007 r. program realizowany jest przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Jest to program łaczący działania inżynieryjne z komunikacją społeczną i edukacją. Celem działań edukacyjno-informacyjnych jest wypracowanie wśród kierowców, pasażerów, rowerzystów oraz pieszych nawyku dbałości o bezpieczeństwo drogowe. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi kampanię komunikacyjną, wykorzystującą różnego rodzaju, także niestandardowe, metody dotarcia do odbiorców.

W 2010 r. „Drogi zaufania - program ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych" uzyskał współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na realizację społecznej kampanii komunikacyjnej podnoszącej świadomość w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania 8.1 Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, Program Ochrona i Środowisko.

Działania Projektu koncentrują się na dotarciu z komunikatem perswazyjnym i edukacyjnym do grup wysokiego ryzyka śmiertelności w wypadkach na drogach krajowych. Efektem kampanii społecznej ma być wzrost świadomości na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym w określonych grupach docelowych i trwała zmiana postaw komunikacyjnych wśród adresatów.


www.drogizaufania.pl, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.